Polisi Covid 19

Bydd Coleg Coppicewood yn cydymffurfio â holl reolau Llywodraeth Cymru ynghylch Covid 19 wrth iddynt gael eu cyflwyno.

Bydd pawb sy’n ymweld â’r Coleg o’r tu allan i Gymru yn cael gwybod am reolau diweddaraf Llywodraeth Cymru a gofynnir iddynt gydymffurfio.

Mae pob Myfyriwr, Hyfforddwr, Gwirfoddolwr ac Ymwelydd yn cael mynediad i leoliad y coetir ar lwybr un trac.
Gofynnir i bawb sy’n defnyddio’r mynediad hwn gynnal pellter cymdeithasol o 2 m.

Mae’r campws yn cynnwys coetir agored a gweithdy awyrog mawr; y nifer uchaf o bobl yn y gweithdy ar unrhyw un adeg yw 12.
Mae digon o le i gynnal y pellter cymdeithasol cyfredol o 2m rhwng pobl.

Gofynnir i bawb sy’n dod i mewn i’r coetir gynnal y pellter cymdeithasol cyfredol.

Hylendid

Bydd glanweithwyr dwylo yn cael eu defnyddio o amgylch ardal y gweithdy.
Gofynnir i bobl ddefnyddio’r rhain yn y sefyllfaoedd a ganlyn:

• Defnyddio’r toiled compost.
• Cyn codi teclyn maen nhw’n ei ddefnyddio am y tro cyntaf y diwrnod hwnnw.
• Cyn ymuno â’r gweithdy.

Gofynnir i’r bobl sy’n ymweld ddod â’u teclynnau eu hunain.

Mae angen menig ar gyfer llawer o dasgau. Dylai pobl ddod â’u rhai eu hunain neu fynd â phâr o stoc y Coleg i’w cadw trwy gydol eu cwrs, neu yn achos gwirfoddolwyr, ar ddiwrnod eu hymweliad.

Gall unrhyw un sy’n dymuno gwisgo mwgwd wneud hynny ond ni fydd yn orfodol oni bai bod rheolau Llywodraeth Cymru yn newid.

Gofynnir i unrhyw un sydd â symptomau posibl hy colli synnwyr arogli neu flas, tymheredd uchel a pheswch parhaus i beidio â mynychu’r campws, ac os bydd hyn yn datblygu tra ar y safle, gofynnir iddo fynd adref a hunanwahanu / trefnu i gael ei brofi ar unwaith.

Yr orsaf brofi agosaf yw taith drwodd Maes Sioe Caerfyrddin.

Bydd cofnod yn cael ei gadw o’r holl ymwelwyr â’r campws bob dydd i gynorthwyo olrhain ac olrhain.
28ain Awst 2020